95 765 93 00 eko@choszczno.pl

2.15 – Termomodernizacja Budynków Jednorodzinnych

Osoby fizyczne zainteresowane przystąpieniem do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.15 – Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy, którego beneficjentem będzie Gmina Choszczno, w przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania będą mogły otrzymać wsparcie w wysokości 25 000 zł na częściową modernizację budynku jednorodzinnego lub 50 000 zł na pełną modernizację budynku jednorodzinnego  wraz z wymianą istniejącego źródła ciepła opartego o spalanie węgla (wysokość wsparcia określona w regulaminie naboru wniosków do Działania 2.15 – Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy przez IZ RPO WZ).

W tym celu należy wypełnić ankietę:

Niniejsza ankieta nie jest wnioskiem o dofinansowanie. Celem ankiety jest określenie skali zapotrzebowania mieszkańców Gminy Choszczno na wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych (częściową lub pełną) wraz z wymianą dotychczasowego systemu ogrzewania na niskoemisyjne.

Ankieta kierowana jest do osób fizycznych będących właścicielami:

  • budynku jednorodzinnego wolnostojącego,
  • budynku jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej,
  • budynku jednorodzinnego w zabudowie szeregowej lub grupowej.

Zachodniopomorski Program Antysmogowy wyklucza ze wsparcia budynki jednorodzinne, w których  prowadzona jest działalność gospodarcza.

ANKIETĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ DO DNIA 4 LIPCA 2019 R.

  • w Urzędzie Miejskim w Choszczno, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno, Sekretariat pok. nr 12

sekretariat@choszczno.pl, tel. 95 765 93 00