95 765 93 00 eko@choszczno.pl

2.14 Program – lepsze powietrze Zachodniopomorski Program Antysmogowy

Osoby fizyczne zainteresowane przystąpieniem do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 – Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy, którego beneficjentem będzie Gmina Choszczno, w przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania będą mogły otrzymać wsparcie w wysokości 7 500 zł – kwota ryczałtowa określona na jedno gospodarstwo domowe (wysokość wsparcia określona w regulaminie naboru wniosków do Działania 2.14 – Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy przez IZ RPO WZ).

W tym celu należy wypełnić ankietę:

Niniejsza ankieta nie jest wnioskiem o dofinansowanie. Celem ankiety jest określenie skali zapotrzebowania mieszkańców Gminy Choszczno na wymianę dotychczasowego systemu ogrzewania na niskoemisyjne.

Ankieta kierowana jest do osób fizycznych będących właścicielami:

  • domów jednorodzinnych,
  • mieszkań w domach wielorodzinnych

lub

  • najemcami mieszkań w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu)

zlokalizowanych na terenie gminy Choszczno.

Zachodniopomorski Program Antysmogowy wyklucza ze wsparcia budynki i lokale, w których  prowadzona jest działalność gospodarcza.

ANKIETĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ DO DNIA 4 LIPCA 2019 R.

  • w Urzędzie Miejskim w Choszczno, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno, Sekretariat pok. nr 12

sekretariat@choszczno.pl, tel. 95 765 93 00